TFRS (UFRS)

TFRS (UFRS)

TFRS Uygulama Rehberi

(TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI)

Yeni TTK’ya göre (30 Haziran 2012’deki son değişikliklerle) 01.01.2013 tarihinden itibaren muhasebe kayıtları TFRS’ye göre yapılmayacaktır. Sadece  finansal tablolar TFRS’ye göre hazırlanacaktır.

TFRS’YE İLK GEÇİŞ ve YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

TFRS 1’e göre geçiş tarihi itibariyle, TFRS açılış finansal durum tablosu (bilançosu) düzenlenmesi gerekmektedir. TFRS açılış bilançosu TFRS’lere uygun yapılacak finansal raporlama işlemlerinin başlangıç noktasını oluşturmaktadır (TFRS 1, paragraf 6).

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda defterlerin tutulması ve finansal raporlama ile ilgili maddeler incelendiğinde 64. Madde ile 88. Madde arasında TMS/TFRS’lere gönderme yapıldığı, defterlerin mevcut yasal uygulamaya göre, finansal raporların ise TFRS’lere uygun olarak hazırlanacağı anlaşılmaktadır.

Yasal Uygulama ifadesinden, işletmelerin Tekdüzen Hesap Planı’na göre hazırladıkları finansal tablolar anlaşılmalıdır. Çünkü Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’lerinin çıkarılması ile finansal tabloların MSUGT Çerçevesinde Tekdüzen Hesap Planı’na uygun hazırlanması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla yasal uygulama ifadesinden, vergi kanuna uygundur anlamı çıkarılamaz.

Yeni kanunun 1534. Maddesinde TFRS uygulamalarının 01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacağı da ayrıca belirtilmektedir. Yeni TTK ve TFRS 1’deki ifadeleri birlikte yorumladığımızda TFRS uygulayacak olan şirketlerin 01.01.2013 (ya da 31.12.2012) tarihi itibariyle finansal durum tablolarını TFRS’ye çevirecekleri ve 31.12.2013’de biten faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının tümünü de TFRS’ye uygun hazırlayacakları anlaşılmaktadır. Ancak bu şekilde hazırlanacak olan finansal tablolar karşılaştırma içermeyeceğinden TFRS’ye tam uyumlu olduğundan söz edilememektedir. TFRS 1’ e uygun ilk geçişle 2013 sonunda tam uyumlu finansal tablo seti hazırlamak için 31.12.2011’de bilanço, 31.12.2012’de sona eren faaliyet döneminde tüm finansal tablolar, 31.12.2013’de sona eren faaliyet döneminde tüm finansal tablolar hazırlanmalıdır. Ancak bu tür bir uygulama ülkemizde TFRS raporlama tecrübesi olmayan çok sayıda şirketi olumsuz etkileyebilecek ve beklenen faydanın sağlanamamasına yol açabilecektir. Bu nedenle de ilk geçişte TFRS uygulayacak olan şirketlerin 01.01.2013 (ya da 31.12.2012) tarihi itibariyle finansal durum tablolarını TFRS’ye çevirmeleri ve 31.12.2013’de biten faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının tümünü de TFRS’ye uygun hazırlamaları ve sonraki faaliyet dönemlerinde karşılaştırma yapmaları daha uygun görülmektedir.

TFRS’YE İLK GEÇİŞ BİLANÇOSU (31.12.2012 olarak varsayılan)

TFRS’ye ilk geçiş bilançosunda yapılması gerekenler özetle varlıkları ve borçları TFRS’ye uygun hale getirip aradaki ilk geçişe ilişkin farkları da özkaynaklarda raporlamaktır. TFRS açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda) aşağıdaki hususlara uyulur (TFRS 1, paragraf 10):

 • TFRS’ler tarafından finansal tablolara yansıtılması zorunlu kılınan tüm varlık ve borçlar TFRS açılış finansal durum tablosuna (bilançosuna) yansıtılır,
 • TFRS’lerin finansal tablolara yansıtılmasına izin vermediği varlık ve borç kalemleri TFRS açılış finansal durum tablosuna (bilançosuna) yansıtılmaz,
 • TFRS’lere geçmeden önceki muhasebe ilkelerine göre belirli bir sınıfta muhasebeleştirilmiş olmakla birlikte TFRS’lere göre farklı bir sınıfta muhasebeleştirilmesi gereken varlık, borç veya özkaynak kalemleri yeniden sınıflandırılır,
 • TFRS’lere geçiş tarihi itibariyle, söz konusu düzeltmeler doğrudan dağıtılmamış kârlar içerisinde (veya uygun olması durumunda farklı bir özkaynak kalemi içerisinde) muhasebeleştirilir (TFRS 1, paragraf 11),
 • TFRS açılış finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan her türlü varlık ve borcun ölçümünde TFRS’ler uygulanır.

İlgili paragraflar incelendiğinde TFRS 1’in bir ölçme standardı olmadığı ve TFRS 1’e uygun şekilde hazırlanacak ilk geçiş bilançosunun TFRS’lerdeki tüm standartlara uygun olması gerektiği anlaşılmaktadır.

01.01.2013 tarihinden itibaren sermaye şirketlerinin Yeni TTK uyarınca TFRS’ye uygun finansal tablo hazırlamaları gerektiğinden TFRS 1 (TFRS’ye İlk Geçiş) standardının uygulanması gerekmektedir. TFRS’ye ilk geçiş standardı tek başına TFRS’ye geçişi sağlayan bir standart değildir. Bu standart özetle; ilk geçişteki muafiyet ve istisnaları, mutabakatları ve ilk geçiş aşamalarını belirleyen bir standarttır. Dolayısıyla gerek TFRS’ye ilk geçişte gerekse devamlı uygulamada TFRS standart setinin tümünün uygulanması gerekmektedir. Bu konuda meslek mensupları ve meslek kuruluşları geçmişten beri devam eden eğitimlerini devam ettirmelidirler. Bunun yanı sıra da Yeni TTK’ya göre uygulanacak TFRS’lere uygun hazırlanacak olan finansal tabloların ilanı, açıklanması, hesap planının değişip değişmeyeceği, finansal tablo formatlarının yayınlanıp yayınlanmayacağı gibi uygulamayı doğrudan etkileyecek konulara kamu tarafından açıklama getirilmesi gerekmektedir.

 

İÇERİĞE İLİŞKİN BİLGİ

 • Bu bilgiler DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti tarafından eğitim amaçlı sunulmuştur. Üçüncü kişiler tarafından, başka bir amaç için kullanılamaz, kopyalanamaz.
 • Söz konusu materyaller ve içeriğindeki bilgiler, DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti tarafından sağlanmaktadır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır.
 • Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, bankacılık, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
 • Bu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, olduklarıyla şekliyle sunulmaktadır ve DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti, söz konusu materyal ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair güvence vermemektedir.
 • DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk konularındaki  garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir.
 • Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanmamız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. DMR Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd.Şti.  söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
TheTop

İletişim